షాంఘై కోర్వైర్ ఇండస్ట్రీ కో., లిమిటెడ్

స్టాండింగ్ సీమ్ రోల్ ఫార్మింగ్ మెషిన్