షాంఘై కోర్వైర్ ఇండస్ట్రీ కో., లిమిటెడ్

ఎలక్ట్రోడ్ రాడ్స్ ప్రొడక్షన్ లైన్